Jednostavna nabava

EKO- Kaštelanski zaljev, ustanova, Split, objavljuje poziv na dostavu ponuda na koje se ne primjenjuju odredbe Zakona o javnoj nabavi već se svaki postupak provodi prema Pravilniku o provedbi postupka jednostavne nabave.

Broj nabave Predmet nabave Datum objave Rok za dostavu ponuda Status
EJDN A 02/2017 Predmet nabave: Uredski materijal i papir, toneri 10.11.2017 Sklopljen ugovor o nabavi
EJDN PV 09/2017 Predmet nabave: USLUGE IZRADE DOKUMENTACIJE O NABAVI KONZULTANTSKIH USLUGA (USLUGA STRUČNOG NADZORA) NAD UGOVORIMA O IZGRADNJI: 1. IZGRADNJA DIJELA SEKUNDARNE KANALIZACIJSKE I VODOVODNE MR 03.10.2017 Sklopljen ugovor o nabavi
EJDN 05/2017 Predmet nabave: Usluge izrade DoN za izgradnju mreže fekalne kanalizacije Bunje i CS Bunje u Solinu 02.10.2017 Sklopljen ugovor o nabavi
EJDN PV 08/2017-P. Predmet nabave: Usluge izrade projekta sanacije i zamjene opreme na postojećoj CS Katalinića brig u Splitu 02.10.2017 Sklopljen ugovor o nabavi
EJDN 13/2017-P Poziv na dostavu ponude – Usluge izrade elaborata postojećeg stanja kanalizacijske mreže u slivu CS Nehaj s detekcijom prodora oborinske i morske vode 15.09.2017. Sklopljen ugovor o nabavi
EJDN PV -08/2017 Poziv na dostavu ponude – Usluge izrade projekta sanacije opreme na postojećoj CS Katalinića brig u Splitu 29.08.2017. Odluka o poništenju
EJDN 13/2017 Poziv na dostavu ponude – Usluge izrade elaborata postojećeg stanja kanalizacijske mreže u slivu CS Nehaj s detekcijom prodora oborinske i morske vode 19.07.2017. Odluka o poništenju
EJDN 27/2017 Poziv na dostavu ponude - Izrada koncepcijsko-idejnog rješenja rekonstrukcije kanalizacijske mreže na splitskoj rivi 17.07.2017. Sklopljen ugovor o nabavi
EJDN A-04/2017 Poziv na dostavu ponude – Radovi na rekonstrukciji sanitarnih čvorova 17.07.2017. Sklopljen ugovor o nabavi
EJDN 10/2017 Poziv na dostavu ponude – Usluge izrade projekta sanacije postojeće kanalizacijske mreže u slivu KP 14 u Trogiru Sklopljen ugovor o nabavi
12