Financiranje

Financiranje

Revidirani investicijski program 2013 - RIP 2013.

Revidirani investicijski program 2013 - RIP 2013. se sastoji od slijedećih glavnih cjelina:

  1. Kanalizacijski sustav Split – Solin,
  2. Kanalizacijski sustav Kaštela – Trogir,
  3. Poboljšanje i dogradnja vodoopskrbnog sustava Split – Solin – Kaštela – Trogir,
  4. Optimalizacija I, II, III - Proširenje EKO Projekta u cilju optimalizacije cjelokupnog sustava.

Izvori financiranja EKO Projekta su krediti Svjetske (IBRD) i Europske (EBRD) banke za obnovu i razvitak, kao i domaća sredstava. Krediti Europske banke za obnovu i razvoj (30,7 mil. €) i Međunarodne banke za obnovu i razvitak (33,2 mil. €) su iskorišteni, a obveze po kreditu su  u potpunosti podmirene iz sredstava namjenske cijene vode (2/3) i sredstava Hrvatskih voda (1/3).

Domaća sredstva financiranja su: sredstva Proračuna RH, sredstva Naknade za razvoj za realizaciju EKO Projekta koju plaćaju stanovnici gradova i općina uključenih u Projekt, Sredstva Naknade za razvoj za rješavanje imovinsko pravnih poslova aglomeracije Kaštela – Trogir, sredstva Novog kredita podignutog kod konzorcija domaćih banaka 2012.god. te sredstva ostalih izvora (sredstva od obračunatog PDV-a). U EKO Projektu sudjelovale su i Hrvatske vode kako u financiranju investicije, tako i u otplati kredita IBRD i EBRD. Za financijsko praćenje EKO Projekta zadužena je Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR).

Ukupna predračunska vrijednost RIP-a 2013. po izvorima financiranja iznosi kako slijedi:

Izvor sredstava za financiranje
Iznos u mil. kn
Krediti IBRD i EBRD
477,766
Proračun Republike Hrvatske
834,736
Naknada za razvoj za EKO Projekt
260,596
Naknada za rješavanje imovinsko pravnih odnosa
11,395
Novi kredit
190,00
Hrvatske vode
88,757
Ostali izvori
158,546
UKUPNO
2.021,796

Sredstva Proračuna Republike Hrvatske i sredstva Hrvatskih voda su nepovratna. Namjensko povećanje cijene vode predstavlja dio prodajne cijene m3 vode koji se naplaćuje na području EKO Projekta (Naknada za razvoj za realizaciju EKO Projekta).