||||||
Login
Menu

Sukob interesa


An error has occurred. Error: Side menu is currently unavailable.

U SMISLU čl. 80. st. (2) t. 1. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI (NN 120/2016)

Na temelju dostavljenih izjava iz članka 80. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), objavljuje se popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi ili s njima povezane osobe u sukobu interesa, kako slijedi:

  1. FILLA d.o.o., Lovinac, Centar 30, OIB: 39232039582,
  2. STABILNOST d.o.o., Split, Kroz Smrdečac 41, OIB: 20957579034,
  3. MAJURINE d.o.o. za usluge, Kaštel Lukšić, Cesta dr. Franje Tuđmana 762, OIB: 62468905112,
  4. KROMATIKA d.o.o., Kaštel Stari , Put Štalija 24, OIB: 06231795178,
  5. BRODEL d.o.o., Split, Skradinska 5, OIB: 36285671160,
  6. PROXIMA CENTAURI INSURANCE BROKERS d.o.o., Zagreb, Zavrtnica 36, OIB: 88278870696,
  7. FIERI d.o.o., Split, Put Brodarice 6, OIB: 94860350219,
  8. OCTOPUS d.o.o., Split, Put Brodarice 6, OIB: 74005682622,
  9. DOC DUBROVNIK d.o.o., Dubrovnik, Kralja Tomislava 7, OIB: 34772818044                                                                                                      

Izjava o sukobu interesa