||||||
Login
Menu

Financiranje

Financiranje


Revidirani investicijski program eko projekta 2015.

Revidirani investicijski program eko projekta 2015.

Na 157. sjednici upravnog vijeća EKO - Kaštelanskog zaljeva, ustanova, Split, održanoj dana 21.12.2015. godine i na 84. sjednici skupštine Vodovoda i kanalizacija d.o.o., Split, održanoj 28.12.2015. godine usvojen je Revidirani investicijski program 2015 - RIP 2015. Revidirani investicijski program 2015 - RIP 2015. se sastoji od slijedećih glavnih cjelina:

  • Kanalizacijski sustav Split – Solin,
  • Kanalizacijski sustav Kaštela – Trogir,
  • Poboljšanje i dogradnja vodoopskrbnog sustava Split – Solin – Kaštela – Trogir,

Optimalizacija I, II, III, IV - Proširenje EKO Projekta u cilju optimalizacije cjelokupnog sustava
 Izvori financiranja EKO Projekta su krediti Svjetske (IBRD) i Europske (EBRD) banke za obnovu i razvitak, kao i domaća sredstava. Krediti Europske banke za obnovu i razvoj (30,7 mil. €) i Međunarodne banke za obnovu i razvitak (33,2 mil. €) su iskorišteni, a obveze po kreditu su  u potpunosti podmirene iz sredstava namjenske cijene vode (2/3) i sredstava Hrvatskih voda (1/3).

Domaća sredstva financiranja su: sredstva Proračuna RH, sredstva naknade za razvoj za realizaciju EKO Projekta koju plaćaju stanovnici gradova i općina uključenih u Projekt, sredstva naknade za razvoj za rješavanje imovinsko pravnih poslova aglomeracije Kaštela – Trogir, sredstva klupskog kredita podignutog kod konzorcija domaćih banaka 2012.god. te sredstva ostalihj izvora (sredstva od obračunatog PDV-a), EU sredstava kohezijskog fonda i novog kredita. U EKO Projektu sudjelovale su i Hrvatske vode kako u financiranju investicije, tako i u otplati kredita IBRD i EBRD. Za financijsko praćenje EKO Projekta zadužena je Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HABOR). 

Ukupna predračunska vrijednost RIP-a 2015. po izvorima financiranja iznosi kako sljedi:

Red.br. Izvor financiranja RIP 2015.
1. Krediti IBRD i EBRD 477,766
2. Proračun Republike Hrvatske 834,736
3. Hrvatske vode 88,757
4. Naknada za razvoj 410,942
  za EKO Projekt (EKO A)  
5. Klupski kredit SB - PBZ 163,596
6. Ostali izvori (EKO B) 161,691
7. Naknada za razvoj 35,697
  za rješavanje imovinsko pravnih odnosa  
8. EU – Sredstva kohezijskog fonda 35,787
  (EN 2.1.16.)  
9. Novi kredit 25
UKUPNO: 2.233,97

Sredstva Proračuna Republike Hrvatske i sredstva Hrvatskih voda su nepovratna. Namjensko povećanje cijene vode predstavlja dio prodajne cijene m3 vode koji se naplaćuje na području EKO Projekta (Naknada za razvoj za realizaciju EKO Projekta).

Naknada za razvoj za realizaciju EKO Projekta

Ovu naknadu gradovi Split, Solin, Kaštela i Trogir te Općina Seget izdvajaju od travnja 1998. godine, a Općine Klis, Dugopolje i Okrug od siječnja 2007. godine. Niže se navode jedinični iznosi (kn/m3 prodane vode) naknade za razvoj za realizaciju EKO Projekta koji se naplaćuju na području gradova i općina sudionika EKO Projekta.

Naknada za razvoj za realizaciju EKO Projekta

Grad/Općina Naknada za razvoj
za realizaciju EKO Projekta
kn/m3
Split 2,00
Solin 2,50
Kaštela 3,50
Trogir 3,50
Seget 3,00
Dugopolje 2,50
Klis 3,50
Okrug 2,50