||||||
Login
Menu

Aglomeracija Kaštela-Trogir


Aglomeracija Kaštela- Trogir

Projekt izgradnje sustava poboljšanja vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije kaštela-trogir


Projekt izgradnje sustava poboljšanja vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Kaštela-Trogir obuhvaća područje grada Kaštela (naselja Kaštel Sućurac, Kaštel Gomilica, Kaštel Kambelovac, Kaštel Lukšić, Kaštel Stari, Kaštel Novi i Kaštel Štafilić), Grada Trogira (Trogir, naselja Divulje i Plano i naselja Mastrinka i Arbanija na sjeveroistočnom dijelu otoka Čiova), priobalni dio Općine Seget (naselja Seget Donji i Seget Vranjica), općinu Okrug na otoku Čiovo (naselje Okrug Gornji) i naselje Slatine na sjeveroistočnom dijelu otoka Čiovo koje administrativno pripada Gradu Splitu.

Realizacijom Projekta na području prikazane aglomeracije ispunit će se obveze usklađenja s europskim standardima u vodno komunalnim djelatnostima koje su definirane tijekom pregovora Republike Hrvatske i Europske komisije, a sve u svrhu ostvarenja osnovnih ciljeva osiguranja kvalitete i sigurnosti opskrbe pitkom vodom te ostvarenja doprinosa poboljšanju stanja vode upravljanjem komunalnim otpadnim vodama.

Za investicije predviđene ovim Projektom koristit će se sredstva EU strukturnih i investicijskih fondova koja su dodijeljena Republici Hrvatskoj kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritetna os 6: Zaštita okoliša i održivost resursa.

Vrijednost Projekta procjenjuje se na iznos od oko 931,77 milijuna HRK (bez PDV), od čega se učešće EU fondova procjenjuje na iznos od oko 623,36 milijuna ili 66,90%.

Odnosi se na:

  • Dogradnju i rekonstrukciju sustava javne vodoopskrbe; izgradnja 63 km i rekonstrukcija 49 km vodoopskrbnih cjevovoda, izgradnja 4 crpne stanice, 2 vodospreme kapaciteta 500 m3 i 1.640 vodovodnih priključaka na sustav javne vodoopskrbe
  • Dogradnju i rekonstrukciju sustava javne odvodnje: izgradnja 224 km i rekonstrukcija 4 km gravitacijskih kolektora, izgradnja 6 km tlačnih cjevovoda, 14 crpnih stanica sa sveukupno 640 m incidentnih preljeva i 9.212 kanalizacijskih kućnih priključaka na sustav javne odvodnje
  • Dogradnju postojećeg CUPOV-a u Divuljama s I. na II. stupanj pročišćavanja (od mehaničkog na biološku obradu) uz povećanje kapaciteta sa 40.000 ES-a na 100.000 ES-a
  • Izgradnju UPOV-a Čiovo II. stupnja pročišćavanja (biološkog pročišćavanja) kapaciteta 25.000 ES-a

Okosnica projekta su objekti odvodnje i pročišćavanja sukladno EU Direktivi o obradi komunalnih otpadnih voda 91/271/EZ, dok je uloga objekata vodoopskrbe priključenje na sustav onih korisnika koji se projektom priključuju na sustav odvodnje i pročišćavanja, smanjenje gubitaka u sustavu i postizanje dugoročno održivog i stabilnog vodoopskrbnog sustava.
Provedbom Projekta omogućit će se povećanje stupnja priključenosti na javnu kanalizaciju sa trenutnih 36% na 95% stanovništva aglomeracije Kaštela-Trogir do kraja projekta (2023) i 98% nakon toga (2025); te nadogradnja postojećeg CUPOV-a Divulje od mehaničkog na biološku obradu i izgradnju biološkog pročišćavanja otpadnih voda Čiovo s ciljem priključenja 95% do kraja projekta i 98% nakon toga. Smanjit će se gubici vodovodne mreže uslijed paralelne izgradnje nove kanalizacije u području gdje je izgradnja kanalizacije bez zamjene postojećih vodovodnih cijevi praktički nemoguća zbog ograničenog prostora. Omogućit će se i priključenje dodatnih 7.700 ljudi na komunalnu vodoopskrbu proširenjem vodoopskrbne mreže na sjeverna područja Kaštela. Time bi se zadovoljili Europski standardi u upravljanju komunalnim otpadnim vodama i u zaštiti prihvatnih površinskih voda i vodenog okoliša temeljenih na Okvirnoj direktivi o vodama 2000/60/EC, Direktivi o obradi komunalnih otpadnih voda 91/271/EEC, Direktivi o kvaliteti vode za kupanje 76/160/EEC, Direktivi o kakvoći vode namijenjenoj za ljudsku potrošnju 98/83/EC i ostalim direktivama vezanim za upravljanje vodama. Projekt zaokružuje tehničko-tehnološku cjelinu vodno-komunalne infrastrukture, te se kao cjelovit projekt aplicira za sufinanciranje sredstvima EU. Zbog problematike i nesređenosti imovinsko-pravnih odnosa, planira se izvoditi kroz dva „paketa“.

.........
.........

Planirana realizacija je podijeljena prema paketima i njihovim komponentama kako slijedi:

Paket implementacije 1 (1-4 godine) Paket implementacije 2 (3-7 godina)
Komponenta A: Glavni objekti vodoopskrbe Komponenta A: Glavni objekti vodoopskrbe
Komponenta B: Komponenta B:
Fekalna kanalizacijska mreža, rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbne mreže na području: Fekalna kanalizacijska mreža, rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbne mreže na području:
Grada Kaštela (južno od državne ceste D8 do mora) Grada Kaštela (sjeverno od državne ceste D8 do mora)
Grada Trogira i dio otoka Čiovo koji pripada Gradu Trogiru Naselja Plano u Trogiru
Naselja Mastrinka i Arbanija na otoku Čiovo Dio općine Seget Donji i Seget Vranjic
dio općine Okrug Gornji Dio općine Okrug Gornji
Dio općine Seget Donji (turistički dio) Naselje Slatine na otoku Čiovo koje pripada gradu Splitu
Komponenta C: uređaj za pročišćavanje Divulje Komponenta C: uređaj za pročišćavanje Čiovo
Komponenta D: SDNU Komponenta D: SDNU
  Komponenta E: Implementacija GIS-a
  Komponenta F: Nabava opreme
Komponenta G: Nadzor Komponenta G: Nadzor
Komponenta H: Upravljanje projektom  
Komponenta I: Vidljivost  
Komponenta J: Ostali prihvatljivi troškovi  

Aglomeracija Kaštela - Trogir

 

r.br. GRAĐEVINA LOKACIJSKA DOZVOLA ISHOĐENA GRAĐEVINSKA DOZVOLA ISHOĐENA
1. PODRUČJE KAŠTEL GOMILICA
I. etapa kanalizacijske mreže Grada Kaštela

UP/I 350-05/11-03/24

24.05.2012. 361-03/13-04/0001 28.08.2014.
2. PODRUČJE KAŠTEL KAMBELOVAC
I. etapa kanalizacijske mreže Grada Kaštela
UP/I 350-05/11-03/22 25.05.2012. 361-03/13-04/0002 27.08.2014.
3. PODRUČJE KAŠTEL LUKŠIĆ
I. etapa kanalizacijske mreže Grada Kaštela
UP/I 350-05/11-03/23 28.05.2012. 361-03/13-04/0016 25.08.2014.
4. PODRUČJE KAŠTEL STARI
I. etapa kanalizacijske mreže Grada Kaštela
UP/I 350-05/11-03/0021 24.05.2012.  UP/I-361-03/16-01/121 27.01.2017.
5. KAŠTELA PODRUČJE KAŠTEL NOVI
I. etapa kanalizacijske mreže Grada Kaštela
UP/I 350-05/11-03/14 04.11.2011.  361-03/12-04/0032 29.08.2014.
6. PODRUČJE KAŠTEL ŠTAFILIĆ
I. etapa kanalizacijske mreže Grada Kaštela
UP/I 350-05/11-03/13 25.10.2011. 361-03/12-04/0033 10.04.2014.
7. PODRUČJE SEGET DONJI
I. etapa kanalizacijske mreže priobalnog dijela općine Seget
UP/I 350-05/11-25/43 23.01.2012. 361-03/12-33/27 03.02.2015.
  Izmjena i dopuna lokacijske dozvole: UP/I 350-05/14-27/0002 14.07.2014.
8. PODRUČJE SEGET VRANJICA
I. etapa kanalizacijske mreže priobalnog dijela općine Seget
UP/I 350-05/11-25/35 22.02.2012. 361-03/12-33/28 02.10.2014.
9. PODSUSTAV TROGIR
Sekundarna kanalizacijska mreža Grada Trogira
UP/I 350-05/1-01/36 16.05.2012. 361-03/13-01/6 14.11.2013.
10. PODSUSTAV ČIOVO
Sekundarna kanalizacijska mreža Grada Trogira
UP/I 350-05/11-01/35 17.01.2012. 361-03/13-01/5 13.11.2013.
11. GLAVNA KANALIZACIJSKA MREŽA
NASELJA SLATINE
UP/I 350-05/14-01/00014 15.07.2014. UP/I-361-03/15-01/000071 26.01.2016.
12.          
13. SEKUNDARNA KANALIZACIJSKA MREŽA NASELJA SLATINE UP/I 350-05/11-01/00230 05.06.2012. 361-03/12-01/00141 10.12.2014.
14. KANALIZACIJSKE MREŽE OPĆINE OKRUG
- I. faza - I. ETAPA izgradnje
UP/I-350-05/11-25/38 16.04.2012. U ishođenju  
15. KANALIZACIJSKE MREŽE OPĆINE OKRUG
- II., III. i IV. faza - I. ETAPA izgradnje
UP/I-350-05/11-25/38 16.04.2012. UP/I-361-03/15-01/000020 04.09.2015.
16. UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA (UPOV) ČIOVO I REKONSTRUKCIJA PRISTUPNOG PLATOA JUŽNOG PORTALA HIDROTEHNIČKOG TUNELA ČIOVO UP/I-350-05/14-25/0005 26.09.2014. Obveza izvođača
  Izmjena i dopuna lokacijske dozvole: UP/I-350-05/16-01/000018 06.10.2016.
17. DOGRADNJA CUPOV-a DIVULJE
I REGULACIJA POTOKA SLANAC
UP/I-350-05/14-25/0004 26.09.2014. Obveza izvođača
  I. Izmjena i dopuna lokacijske dozvole: UP/I-350-05/15-01/000002 25.02.2015.
  Rješenje o produljenju važenja lokacijske dozvole: UP/I-350-05/16-01/000017 06.10.2016.
  II. Izmjena i dopuna lokacijske dozvole: UP/I-350-05/17-01/000015 18.01.2018.
18. KAŠTEL SUĆURAC - Mreža Kaštela UP/I-350-05/15-01/000011 03.02.2015.     UP/I-361-03/17-01/000006 26.01.2018.
19. KAŠTEL GOMILICA- Mreža Kaštela UP/I-361-03/16-01/000131 17.02.2017.
20. KAŠTEL KAMBELOVAC- Mreža Kaštela UP/I-361-03/16-01/000145 17.02.2017.
21. KAŠTEL LUKŠIĆ- Mreža Kaštela UP/I-361-03/16-01/000146 23.02.2017.
22. KAŠTEL STARI-ISTOK- Mreža Kaštela UP/I-361-03/16-01/000132 23.03.2017.
23. KAŠTEL STARI-ZAPAD- Mreža Kaštela UP/I-361-03/16-01/000130 17.02.2017.
24. KAŠTEL NOVI- Mreža Kaštela UP/I-361-03/16-01/000134 17.02.2017.
25. KAŠTEL ŠTAFILIĆ- Mreža Kaštela UP/I-361-03/16-01/000133 22.02.2017.
26. CS KAŠTEL SUĆURAC 2, TLAČNI CJEVOVOD  I VS KAŠTEL SUĆURAC 2 UP/I-350-05/15-01/000019 23.02.2016. UP/I-361-03/16-01/000125 06.03.2017.
27. TLAČNI CJEVOVOD OD PCS KAŠTEL ŠTAFILIĆ DO OGRANKA ZA RUDINE UP/I-350-05/15-01/000021 07.03.2016. UP/I-361-03/16-01/000120 02.01.2017.
28. MREŽA GRADA TROGIRA UP/I-350-05/15-01/000014 27.10.2015. UP/I-361-03/16-01/000114 21.04.2017.
29. TLAČNI CJEVOVOD CS BALAN - ROŽAC UP/I-350-05/15-01/000010 16.03.2016. UP/I-361-03/16-01/000046 13.02.2017.
30. PODMORSKI CJEVOVOD KOPNO-ČIOVO UP/I-350-05/15-01/000011 06.04.2016. UP/I-361-03/18-01/000007 22.02.2018.
31. HIDROFORSKA STANICA SALDUN UP/I-350-05/16-01/000006 21.07.2016. UP/I-361-03/16-01/000055 14.02.2017.
32. PRIOBALNI DIO OPĆINE SEGET UP/I-350-05/16-01/000023 16.03.2017. UP/I-361-03/17-01/000179 16.01.2018.
33. MREŽA SLATINE - II. etapa UP/I-350-05/16-1/000035 22.11.2016. UP/I-361-03/17-01/000232 29.03.2018.
34. MREŽA OKRUG UP/I-350-05/15-01/000017 11.01.2016. UP/I-361-03/17-01/000047 09.06.2017.
35. CS MASTRINKA SA PRIPADAJUĆIM VODOOPSKRBNIM CJEVOVODOM UP/I-350-05/17-01/000007 13.11.2017. UP/I-361-03/18-01/000014 28.03.2018.
36. VS Plano II UP/I-350-05/16-01/000011 28.10.2016. UP/I-361-03/17-01/000074 05.10.2017.
37. CS PANTANA – ugradnja opreme     UP/I-361-03/17-01/000072 21.09.2017.