||||||
Login
Menu

Aglomeracija Kaštela-Trogir


Aglomeracija Kaštela- Trogir

Projekt izgradnje sustava poboljšanja vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije kaštela-trogir


Projekt izgradnje sustava poboljšanja vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Kaštela-Trogir obuhvaća područje grada Kaštela (naselja Kaštel Sućurac, Kaštel Gomilica, Kaštel Kambelovac, Kaštel Lukšić, Kaštel Stari, Kaštel Novi i Kaštel Štafilić), Grada Trogira (Trogir, naselja Divulje i Plano i naselja Mastrinka i Arbanija na sjeveroistočnom dijelu otoka Čiova), priobalni dio Općine Seget (naselja Seget Donji i Seget Vranjica), općinu Okrug na otoku Čiovo (naselje Okrug Gornji) i naselje Slatine na sjeveroistočnom dijelu otoka Čiovo koje administrativno pripada Gradu Splitu.

Realizacijom Projekta na području prikazane aglomeracije ispunit će se obveze usklađenja s europskim standardima u vodno komunalnim djelatnostima koje su definirane tijekom pregovora Republike Hrvatske i Europske komisije, a sve u svrhu ostvarenja osnovnih ciljeva osiguranja kvalitete i sigurnosti opskrbe pitkom vodom te ostvarenja doprinosa poboljšanju stanja vode upravljanjem komunalnim otpadnim vodama.

Za investicije predviđene ovim Projektom koristit će se sredstva EU strukturnih i investicijskih fondova koja su dodijeljena Republici Hrvatskoj kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritetna os 6: Zaštita okoliša i održivost resursa.

Vrijednost Projekta procjenjuje se na iznos od oko 931,77 milijuna HRK (bez PDV), od čega se učešće EU fondova procjenjuje na iznos od oko 623,36 milijuna ili 66,90%.

Odnosi se na:

  • Dogradnju i rekonstrukciju sustava javne vodoopskrbe; izgradnja 63 km i rekonstrukcija 49 km vodoopskrbnih cjevovoda, izgradnja 4 crpne stanice, 2 vodospreme kapaciteta 500 m3 i 1.640 vodovodnih priključaka na sustav javne vodoopskrbe
  • Dogradnju i rekonstrukciju sustava javne odvodnje: izgradnja 224 km i rekonstrukcija 4 km gravitacijskih kolektora, izgradnja 6 km tlačnih cjevovoda, 14 crpnih stanica sa sveukupno 640 m incidentnih preljeva i 9.212 kanalizacijskih kućnih priključaka na sustav javne odvodnje
  • Dogradnju postojećeg CUPOV-a u Divuljama s I. na II. stupanj pročišćavanja (od mehaničkog na biološku obradu) uz povećanje kapaciteta sa 40.000 ES-a na 100.000 ES-a
  • Izgradnju UPOV-a Čiovo II. stupnja pročišćavanja (biološkog pročišćavanja) kapaciteta 25.000 ES-a

Okosnica projekta su objekti odvodnje i pročišćavanja sukladno EU Direktivi o obradi komunalnih otpadnih voda 91/271/EZ, dok je uloga objekata vodoopskrbe priključenje na sustav onih korisnika koji se projektom priključuju na sustav odvodnje i pročišćavanja, smanjenje gubitaka u sustavu i postizanje dugoročno održivog i stabilnog vodoopskrbnog sustava.
Provedbom Projekta omogućit će se povećanje stupnja priključenosti na javnu kanalizaciju sa trenutnih 36% na 95% stanovništva aglomeracije Kaštela-Trogir do kraja projekta (2023) i 98% nakon toga (2025); te nadogradnja postojećeg CUPOV-a Divulje od mehaničkog na biološku obradu i izgradnju biološkog pročišćavanja otpadnih voda Čiovo s ciljem priključenja 95% do kraja projekta i 98% nakon toga. Smanjit će se gubici vodovodne mreže uslijed paralelne izgradnje nove kanalizacije u području gdje je izgradnja kanalizacije bez zamjene postojećih vodovodnih cijevi praktički nemoguća zbog ograničenog prostora. Omogućit će se i priključenje dodatnih 7.700 ljudi na komunalnu vodoopskrbu proširenjem vodoopskrbne mreže na sjeverna područja Kaštela. Time bi se zadovoljili Europski standardi u upravljanju komunalnim otpadnim vodama i u zaštiti prihvatnih površinskih voda i vodenog okoliša temeljenih na Okvirnoj direktivi o vodama 2000/60/EC, Direktivi o obradi komunalnih otpadnih voda 91/271/EEC, Direktivi o kvaliteti vode za kupanje 76/160/EEC, Direktivi o kakvoći vode namijenjenoj za ljudsku potrošnju 98/83/EC i ostalim direktivama vezanim za upravljanje vodama. Projekt zaokružuje tehničko-tehnološku cjelinu vodno-komunalne infrastrukture, te se kao cjelovit projekt aplicira za sufinanciranje sredstvima EU. Zbog problematike i nesređenosti imovinsko-pravnih odnosa, planira se izvoditi kroz dva „paketa“.

Planirana realizacija je podijeljena prema paketima i njihovim komponentama kako slijedi:

Paket implementacije 1 (1-4 godine) Paket implementacije 2 (3-7 godina)
Komponenta A: Glavni objekti vodoopskrbe Komponenta A: Glavni objekti vodoopskrbe
Komponenta B: Komponenta B:
Fekalna kanalizacijska mreža, rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbne mreže na području: Fekalna kanalizacijska mreža, rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbne mreže na području:
Grada Kaštela (južno od državne ceste D8 do mora) Grada Kaštela (sjeverno od državne ceste D8 do mora)
Grada Trogira i dio otoka Čiovo koji pripada Gradu Trogiru Naselja Plano u Trogiru
Naselja Mastrinka i Arbanija na otoku Čiovo Dio općine Seget Donji i Seget Vranjic
dio općine Okrug Gornji Dio općine Okrug Gornji
Dio općine Seget Donji (turistički dio) Naselje Slatine na otoku Čiovo koje pripada gradu Splitu
Komponenta C: uređaj za pročišćavanje Divulje Komponenta C: uređaj za pročišćavanje Čiovo
Komponenta D: SDNU Komponenta D: SDNU
  Komponenta E: Implementacija GIS-a
  Komponenta F: Nabava opreme
Komponenta G: Nadzor Komponenta G: Nadzor
Komponenta H: Upravljanje projektom  
Komponenta I: Vidljivost  
Komponenta J: Ostali prihvatljivi troškovi