Zakoni i propisi

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17)

Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17)

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15)

Zakon o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14)

Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14)

Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade (NN 74/14, 69/17)

Zakon o koncesijama (NN 69/17)

Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina

(NN 80/11)

Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16)

Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14)

Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08)