Kanalizacijski sustav Kaštela –Trogir

Karta kanalizacijskog sustava Kaštela –Trogir

Kanalizacijskim sustavom Kaštela - Trogir rješava se prikupljanje, pročišćavanje i dispozicija otpadnih voda gradova Kaštela i Trogira, Općina Okrug i Seget, te naselja Slatine na istočnom dijelu otoka Čiovo koji administrativno pripada Splitu.

Na početku rada EKO Projekta planirano je da sva tri podsustava budu gotovi u približno istom vremenu. Međutim, zbog protivljenja dijela stanovništva predmetnoj lokaciji uređaja za pročišćavanje izgubilo se preko tri godine. Razmatrano je desetak varijanti, izvršen je izbor i usvojen je konačan koncept Kanalizacijskog sustava Kaštela – Trogir. Rezultati provedenih analiza pokazali su da je u novonastalim uvjetima ostvarljiva i prihvatljiva varijanta kanalizacijskog sustava Kaštela – Trogir s slijedećim objektima: Podsustav Kaštela, Podsustav Trogir, Podsustav Čiovo, Hidrotehnički tunel Čiovo, Centralni Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Divulje, Podmorski ispust Čiovo, Podmorski prijelaz kopno – Čiovo, Podsustav dodatnih elemenata, Hidromehanička oprema i Sustav daljinskog nadzora i upravljanja. Ukupan kapacitet Kanalizacijskog sustava Kaštela – Trogir je u konačnici 160.000 ES (ekvivalent stanovnika). Otpadne vode ovog područja se nakon tretmana na Centralnom Uređaju za pročišćavanje otpadnih voda Divulje prebacuju podmorskim prijelazom, tunelom kroz Čiovo i naposljetku podmorskim ispustom u otvoreno more Splitskog kanala. U cilju optimalizacije cjelokupnog sustava, odnosno što većeg područja kanalizacijskog obuhvata gradi se dodatna kanalizacijska mreža Kaštela i Trogira. Njena izgradnja će osigurati temelje za kvalitetnije rješavanje problema zagađenja Kaštelanskog, Trogirskog i Saldunskog zaljeva od otpadnih voda, a veće količine otpadne vode omogućiti će povoljnije hidromehaničke uvjete rada izgrađenih objekata. Paralelno s završetkom izgradnje kanalizacijskog sustava Kaštela – Trogir gradovi Kaštela i Trogir moraju riješiti pitanje izgradnje sekundarne mreže i priključaka kućanstava. Zajedničkim naporima Gradova, Vodovoda i kanalizacije d.o.o. i Agencije EKO Kaštelanski zaljev kvalitetnije i brže ostvariti će se konačni ciljevi.

Podsustav Kaštela obuhvaća prikupljanje otpadnih voda s područja grada Kaštela. Sastoji se od oko 30 km gravitacijskih kolektora, tlačnih cjevovoda i incidentnih preljeva te 10 crpnih stanica s priključcima na elektro i telekomunikacijsku infrastrukturu. Crpne stanice su: Sućurac 1, Sućurac 2, Gomilica, Kambelovac, Lukšić 1, Lukšić 2, Stari, Novi, Nehaj i Resnik.

Podsustav Trogir obuhvaća objekte za prikupljanje otpadnih voda sa kopnenog područja grada Trogira te dijela grada na otoku Čiovu. Obuhvaća oko 14,5 km gravitacijskih kolektora, tlačnih cjevovoda i incidentnih preljeva te 4 crpne stanice: Soline, Brigi, Čiovo, Saldun s pripadnim priključcima na elektro i telekomunikacijsku infrastrukturu.

Podsustav Čiovo obuhvaća prikupljanje otpadnih voda s područja naselja na sjevernom dijelu Čiova uz Kaštelanski zaljev. Sastoji se od oko 5,8 km gravitacijskih kolektora, tlačnih cjevovoda i incidentnih preljeva te 3 crpne stanice: Miševac, Sv. Križ, Arbanija.

Sanacija i rekonstrukcija ispusta na području Kaštela i Trogira

Na području gradova Kaštela i Trogira evidentirana su 72 postojeća ispusta sanitarnih otpadnih voda. Danas se kroz ove ispuste sirova otpadna voda bez ikakvog pročišćavanja disponira u more iz samih obalnih zidova ili svega nekoliko metara od obale.

Radovi sanacije ispusta se obavljaju na ispustima/kolektorima koji prihvaćaju sanitarne otpadne vode i to radi osiguranja vodo-nepropusnosti i sprječavanja prodora mora u kolektore. Ovi radovi se izvode metodama bez iskopa, postavljanjem nove unutarnje obloge cijevi.

Radovi rekonstrukcije ispusta će se obavljati na ispustima/kolektorima kojima protječu mješovite otpadne vode u svrhu razdvajanja oborinskih voda od sanitarnih otpadnih voda. U ovom slučaju graditi će se novi kolektori za prihvat sanitarnih otpadnih voda i na njih će se prespojiti kućni priključci, dok će se postojeći ispust nastaviti koristiti samo za oborinske vode.

Po završetku radova sanacije i rekonstrukcije postojećih ispusta otpadnih voda, isti će moći biti obuhvaćeni novo-izgrađenim kanalizacijskim sustavom što će rezultirati vidnim poboljšanjem kvalitete mora.

U ovom trenutku na CUPOV Divulje spojeno je ukupno 15 crpnih stanica; i to 10 sa područja grada Kaštela, sa područja grada Trogira 4 te 1 sa područja općine Okrug. Nakon tretmana otpadnih voda na CUPOV-u Divulje, centralna crpna stanica Divulje dalje precrpljuje mehanički pročišćene otpadne vode kroz cjevovod Podmorskog prijelaza kopno – Čiovo prema Hidrotehničkom tunelu Čiovo i  Podmorskom ispustu tako da se pročišćene otpadne vode ispuštaju u vodama Splitskog kanala, 2.200 m izvan uvale Orlice, na dubini od 60 m.