||||||
Login
Menu

Aglomeracija Split-Solin


Aglomeracija Split- Solin

Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin


Cilj ovog projekta je dogradnja sustava vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Split – Solin (s aglomeracijom Podstrana), a čijom realizacijom se postiže usklađenje s vodno komunalnim direktivama Europske Unije. Projekt poboljšanja vodno - komunalne infrastrukture aglomeracije Split - Solin sastoji se od izgradnje sustava vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Split - Solin te obuhvaća područje Grada Splita, Grada Solina, Općine Klis, Dugopolje i Podstrana.

Realizacijom Projekta na području prikazane aglomeracije ispunit će se obveze usklađenja s europskim standardima u vodno komunalnim djelatnostima koje su definirane tijekom pregovora Republike Hrvatske i Europske komisije, a sve u svrhu ostvarenja osnovnih ciljeva osiguranja kvalitete i sigurnosti opskrbe pitkom vodom te ostvarenja doprinosa poboljšanju stanja vode upravljanjem komunalnim otpadnim vodama. Za investicije predviđene ovim Projektom koristit će se sredstva EU kohezijskih i strukturnih fondova koja su dodijeljena Republici Hrvatskoj kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritetna os 6: Zaštita okoliša i održivost resursa. Vrijednost Projekta procjenjuje se na iznos od oko 1.195,00 milijuna HRK (bez PDV-a), od čega se učešće EU fondova procjenjuje na iznos od oko 809 milijuna ili 68 %. Okosnica projekta su objekti odvodnje i pročišćavanja sukladno EU Direktivi o obradi komunalnih otpadnih voda 91/271/EZ, dok je uloga objekata vodoopskrbe priključenje na sustav onih korisnika koji se projektom priključuju na sustav odvodnje i pročišćavanja, smanjenje gubitaka u sustavu i postizanje dugoročno održivog i stabilnog vodoopskrbnog sustava.

Projektom je predviđena izgradnja sljedećih objekata vodoopskrbe/odvodnje:

Vodoopskrba, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda Mjerna jedinica Količina
SVEUKUPNO IZGRADNJA    
Vodoopskrba    
Vodovod - izgradnja novih cjevovoda m' 61.081
Vodovod - rekonstrukcija m' 4.299
Crpne stanice broj 14
Vodospreme m3 20.350
Kućni priključci broj 1.307
Odvodnja otpadnih voda    
Gravitacijski kolektori - izgradnja novih cjevovoda m' 95.923
Gravitacijski kolektori - rekonstrukcija i sanacija m' 15.169
Tlačni cjevovodi m' 14.771
Podmorski ispusti m' 4.139
Crpne stanice broj 34
Retencijski bazeni broj 7
Kišni preljevi broj 5
Kućni priključci broj 7.392
Zamjena elektro strojarske opreme postojećih CS - 2
Uređaj    
UPOV Stupe ES 275.000

Radovi se planiraju ugovoriti kroz 11 javnih nadmetanja (tendera) sukladno tablici u nastavku.

TENDER BR.  DOZVOLA BR. Naziv tendera / popisa dozvola - građevina
TENDER 1.  SPOJ SUSTAVA ODVODNJE JUŽNOG SLIVA GRADA SPLITA NA UPOV STUPE I DOGRADNJA PODMORSKOG ISPUSTA STOBREČ:
  1. Spoj sustava odvodnje južnog sliva Grada Splita na UPOV Stupe s dogradnjom druge cijevi podmorskog ispusta Stobreč
  3. Sustav odvodnje istočnog dijela Grada Splita i sustav odvodnje i vodoopskrbe ulica Put Libovca i Put Tičje Stinice na području Grada Solina – DIO
    Sanacija postojeće CS Katalinića brig
TENDER 2. ODVODNJA I VODOOPSKRBA ŽRNOVNICE, KOREŠNICE I SRINJINA:
  11. Kanalizacijska mreža dijela područja naselja Žrnovnica i TTTS-a (I.,II.iIII.faza) i vodovodnog podsustava Žrnovnica – Korešnica (I. faza)
  12. Vodoopskrbni podsustav Žrnovnica – Korešnica, II. i III. faza
  13. Sekundarna kanalizacijska mreža dijela naselja Srinjine
   

Pristupna cesta za VS Privor

   

Sekundarna kanalizacijska i vodoopskrbna mreža Žrnovnice i Korešnice

TENDER 3.

OPTIMALIZACIJA SPOJA SUSTAVA ODVODNJE SJEVERNOG SLIVA S REKONSTRUKCIJOM I DOGRADNJOM SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE GRADA SPLITA:

  2.

Optimalizacija spoja sustava odvodnje sjevernog sliva Grada Splitana UPOV Stupe

  3.

Sustavodvodnje istočnog dijela Grada Splita i sustav odvodnje i vodoopskrbe ulica Put Libovca i Put Tičje Stinice na području Grada Solina – DIO4.-

  4.

Rekonstrukcija i dogradnja sustava odvodnje južnog sliva Grada Splita

  5.

Rekonstrukcija i dogradnja sustava odvodnje sjevernog sliva Grada Splita

  6.

Rekonstrukcija  idogradnja sustava vodoopskrbe Grada Splita, vodoopskrbna mreža i vodosprema Visoka-Visoka-

   

Sanacija kanalizacijskih kolektora

TENDER 4.

REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I VODOOPSKRBE GRADA SOLINA I OPĆINA PODSTRANA, KLIS I DUGOPOLJE

  7.

Rekonstrukcija i dogradnja sustava odvodnje i vodoopskrbe na području općina Klis i Dugopolje

  8.

Rekonstrukcija i dogradnja sustava odvodnje i vodoopskrbe na području grada Solina

  9.

Rekonstrukcija i dogradnja sustava odvodnje i vodoopskrbe na području Općine Podstrana

  10.

Kanalizacijski sustav Općine Podstrana, 1. etapa izgradnje, 2. faza

  14.

Mreža fekalne kanalizacije dijela naselja Mravinci sa CS Dolac

TENDER 5.

SDNU I REGULACIJA PROTOKA NA VODOOPSKRBNIM KANALIMA:

   

SDNU

   

Oprema za kontrolu protoka na kanalima

TENDER 6.

POPRAVCI CURENJA U VODOOPSKRBNOJ MREŽI

   

Popravci curenja

TENDER 7.

PROJEKTIRANJE I DOGRADNJA UPOV-A STUPE 275.000 ES

  15.

Dogradnja UPOV-a Stupe

TENDER 8.

NABAVA OPREME ZA ODRŽAVANJE MREŽE

   

Nabava opreme

TENDER 9.

USLUGE NADZORA NAD GRADNJOM ZA UGOVORE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 I 8

   

Nadzor nad gradnjom

TENDER 10.

USLUGE PROMIDŽBE, VIDLJIVOSTI I IZVJEŠTAVANJA

   

Vidljivost

TENDER 11. TEHNIČKA POMOĆ ZA PRIPREMU PROGRAMA SMANJENJA GUBITAKA U VODOOPSKRBNOJ MREŽI
   

Tehnička pomoć

*Redni br. dozvole - pogledati preglednu tablicu s popisom svih dozvola Aglomeracije Split-Solin

Popis lokacijskih i građevinskih dozvola Aglomeracije Split-Solin

PDF - tablični prikaz s linkovima