||||||
Login
Menu

Popis dozvola Aglomeracije Kaštela-Trogir

OBJEKTI AGLOMERACIJE KAŠTELA - TROGIR

LOKACIJSKE DOZVOLE
r.br. GRAĐEVINA PROJEKTANT KLASA ISHOĐENA PRAVOMOĆNA
1. I. ETAPA KANALIZACIJSKE MREŽE GRADA KAŠTELA
PODRUČJE KAŠTEL GOMILICA
INSTITUT IGH d.d. PC SPLIT UP/I 350-05/11-03/24 24.05.2012. 18.08.2012.
2. I. ETAPA KANALIZACIJSKE MREŽE GRADA KAŠTELA
PODRUČJE KAŠTEL KAMBELOVAC
INSTITUT IGH d.d. PC SPLIT UP/I 350-05/11-03/22 25.05.2012. 13.07.2012.
3. I. ETAPA KANALIZACIJSKE MREŽE GRADA KAŠTELA
PODRUČJE KAŠTEL LUKŠIĆ
INSTITUT IGH d.d. PC SPLIT UP/I 350-05/11-03/23 28.05.2012. 13.07.2012.
4. I. ETAPA KANALIZACIJSKE MREŽE GRADA KAŠTELA
PODRUČJE KAŠTEL STARI
FORAMEN d.o.o. UP/I 350-05/11-03/21 24.05.2012. 07.04.2016.
5. I. ETAPA KANALIZACIJSKE MREŽE GRADA KAŠTELA
KAŠTELA PODRUČJE KAŠTEL NOVI
AKVEDUKT d.o.o. UP/I 350-05/11-03/14 04.11.2011. 03.01.2012.
6.  I. ETAPA KANALIZACIJSKE MREŽE GRADA KAŠTELA
PODRUČJE KAŠTEL ŠTAFILIĆ
AKVEDUKT d.o.o. UP/I 350-05/11-03/13 25.10.2011. 03.01.2012.
7. I. etapa kanalizacijske mreže priobalnog dijela općine Seget
PODRUČJE SEGET DONJI
AKVAPROJEKT d.o.o. UP/I 350-05/11-25/43 Izmjena i dopuna lokacijske dozvole 23.01.2012. 06.03.2012.
8. I. etapa kanalizacijske mreže priobalnog dijela općine Seget
PODRUČJE SEGET VRANJICA
AKVAPROJEKT d.o.o. UP/I 350-05/11-25/35 22.02.2012. 20.03.2012.
9. PODSUSTAV TROGIR SEKUNDARNA KANALIZACIJSKA MREŽA GRADA TROGIRA PRONING DHI d.o.o. UP/I 350-05/1-01/36 16.05.2012. 01.06.2012.
10. PODSUSTAV ČIOVO SEKUNDARNA KANALIZACIJSKA MREŽA GRADA TROGIRA PRONING DHI d.o.o. UP/I 350-05/11-01/35 17.01.2012. 16.02.2016.
11. GLAVNA KANALIZACIJSKA MREŽA NASELJA SLATINE HIDROING d.o.o. UP/I 350-05/14-01/0014 15.07.2014. 04.08.2014.
12. SEKUNDARNA KANALIZACIJSKA MREŽA NASELJA SLATINE HIDROING d.o.o. UP/I 350-05/11-01/0230 05.06.2012. 05.07.2012.
13. I. ETAPE IZGRADNJE
KANALIZACIJSKE MREŽE OPĆINE OKRUG
- I. faza
GEOPROMING d.o.o. UP/I-350-05/11-25/38 10.10.2012. 30.10.2014.
I. ETAPE IZGRADNJE
KANALIZACIJSKE MREŽE OPĆINE OKRUG
- II., III. i IV. faza
HIDROING d.o.o.
14. UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA (UPOV) ČIOVO I REKONSTRUKCIJA PRISTUPNOG PLATOA JUŽNOG PORTALA HIDROTEHNIČKOG TUNELA ČIOVO AKVAPROJEKT d.o.o. UP/I-350-05/14-25/0005 Produljenje lokacijske dozvole 26.09.2014. 22.10.2014.
15. DOGRADNJA CUPOV-a DIVULJE I REGULACIJA POTOKA SLANAC HIDROING d.o.o. UP/I-350-05/14-25/0004
UP/I-350-05/15-01/0002
26.09.2014.
Izmjena i dopuna:
25.02.2015.
22.10.2014.
Izmjena i dopuna:
15.04.2015.
16. Gravitacijski kolektor, tlačni cjevovod i crpna stanica - 2. GRUPA
Dodatna kanalizacijska mreža područja Grada Kaštela- I. faza
INSTITUT IGH d.d. PC SPLIT UP/I-350-05/07-01/219
UP/I-350-05/13-01/166
25.02.2008.
08.09.2008. Zaključak
Izmjena i dopuna:24.02.2014.
17.10.2008.
Izmjena i dopuna:
03.04.2014.
17. PROŠIRENJE OBUHVATA I. ETAPE
- MREŽA KAŠTELA - KAŠTEL SUĆURAC
INFRAPROJEKT UP/I-350-05/15-01/011 03.02.2015. 27.02.2016.
PROŠIRENJE OBUHVATA I. ETAPE
- MREŽA KAŠTELA -KAŠTEL GOMILICA
FORAMEN
PROŠIRENJE OBUHVATA I. ETAPE
- MREŽA KAŠTELA -KAŠTEL KAMBELOVAC
INSTITUT IGH
PROŠIRENJE OBUHVATA I. ETAPE
- MREŽA KAŠTELA -  KAŠTEL LUKŠIĆ
AKVAPROJEKT
PROŠIRENJE OBUHVATA I. ETAPE
- MREŽA KAŠTELA -KAŠTEL STARI-ISTOK
GEOPROJEKT
PROŠIRENJE OBUHVATA I. ETAPE
- MREŽA KAŠTELA -  KAŠTEL STARI-ZAPAD
PRONING DHI
PROŠIRENJE OBUHVATA I. ETAPE
- MREŽA KAŠTELA -   KAŠTEL NOVI
AKVEDUKT
PROŠIRENJE OBUHVATA I. ETAPE
- MREŽA KAŠTELA - KAŠTEL ŠTAFILIĆ
GEOPROJEKT
18. PROŠIRENJE OBUHVATA I. ETAPE
CS K.SUĆURAC 2, TLAČNI CJEVOVOD
I VS K. SUĆURAC 2
INFRAPROJEKT d.o.o. UP/I-350-05/15-01/019 23.02.2016. 25.03.2016.
19. PROŠIRENJE OBUHVATA I. ETAPE
TLAČNI CJEVOVOD OD PCS K.ŠTAFILIĆ DO OGRANKA ZA RUDINE
HIDROING d.o.o. UP/I-350-05/15-01/021 07.03.2016. 06.04.2016.
20. PROŠIRENJE OBUHVATA I. ETAPE
MREŽA GRADA TROGIRA
PRONING DHI d.o.o. UP/I-350-05/15-01/014 27.10.2015. 21.11.2015.
21. PROŠIRENJE OBUHVATA I. ETAPE
TLAČNI CJEVOVOD CS BALAN - ROŽAC
HIDROING d.o.o. UP/I-350-05/15-01/010 16.03.2016. 11.04.2016.
22. PROŠIRENJE OBUHVATA I. ETAPE
PODMORSKI CJEVOVOD KOPNO-ČIOVO
HIDROING d.o.o. UP/I-350-05/15-01/011 06.04.2016. 30.04.2016.
23. PROŠIRENJE OBUHVATA I. ETAPE
 HIDROFORSKA STANICA SALDUN
HIDROING d.o.o. UP/I-350-05/16-01/006 21.07.2016. 16.08.2016.
24. PROŠIRENJE OBUHVATA I. ETAPE
PRIOBALNI DIO OPĆINE SEGET
AKVAPROJEKT d.o.o. UP/I-350-05/16-01/0023 16.03.2017. 11.04.2017.
25. PROŠIRENJE OBUHVATA I. ETAPE
MREŽA SLATINE - II. etapa
HIDROING d.o.o. UP/I-350-05/16-1/000035 22.11.2016. 15.05.2017.
26. PROŠIRENJE OBUHVATA I. ETAPE
MREŽA OKRUG
HIDROING d.o.o. UP/I-350-05/15-01/014 11.01.2016. 09.02.2016.
27. PROŠIRENJE OBUHVATA I. ETAPE
CS MASTRINKA SA PRIPADAJUĆIM VODOOPSKRBNIM CJEVOVODOM
PRONING DHI d.o.o. UP/I-350-05/16-01/007 14.09.2016. 10.10.2016.
28. PROŠIRENJE OBUHVATA I. ETAPE
VS PLANO II
HIDROPROJEKTING d.o.o. UP/I-350-05/16-01/011 28.10.2016. 18.11.2016.
  PROŠIRENJE OBUHVATA I. ETAPE
CS PANTANA 
HIDROING d.o.o. NE ISHODI SE
GRAĐEVINSKE DOZVOLE
r.br. GRAĐEVINA PROJEKTANT KLASA ISHOĐENA PRAVOMOĆNA
1. I. ETAPA KANALIZACIJSKE MREŽE GRADA KAŠTELA
PODRUČJE KAŠTEL GOMILICA
INSTITUT IGH d.d. PC SPLIT 361-03/13-04/0001 28.08.2014.  /
2. I. ETAPA KANALIZACIJSKE MREŽE GRADA KAŠTELA
PODRUČJE KAŠTEL KAMBELOVAC
INSTITUT IGH d.d. PC SPLIT 361-03/13-04/0002 27.08.2014.  /
3. I. ETAPA KANALIZACIJSKE MREŽE GRADA KAŠTELA
PODRUČJE KAŠTEL LUKŠIĆ
INSTITUT IGH d.d. PC SPLIT 361-03/13-04/0016 25.08.2014.  /
4. I. ETAPA KANALIZACIJSKE MREŽE GRADA KAŠTELA
PODRUČJE KAŠTEL STARI
FORAMEN d.o.o. UP/I-361-03/16-01/00121 27.01.2017. 22.02.2017.
5. I. ETAPA KANALIZACIJSKE MREŽE GRADA KAŠTELA
KAŠTELA PODRUČJE KAŠTEL NOVI
AKVEDUKT d.o.o. 361-03/12-04/0032 29.08.2014.  /
6. I. ETAPA KANALIZACIJSKE MREŽE GRADA KAŠTELA
PODRUČJE KAŠTEL ŠTAFILIĆ
AKVEDUKT d.o.o. 361-03/12-04/0033 10.04.2014.  /
7. I. etapa kanalizacijske mreže priobalnog dijela općine Seget
PODRUČJE SEGET DONJI
AKVAPROJEKT d.o.o. 361-03/12-33/27 03.02.2015.  /
8. I. etapa kanalizacijske mreže priobalnog dijela općine Seget
 PODRUČJE SEGET VRANJICA
AKVAPROJEKT d.o.o. 361-03/12-33/28 02.10.2014.  /
9. PODSUSTAV TROGIR
SEKUNDARNA KANALIZACIJSKA MREŽA GRADA TROGIRA
PRONING DHI d.o.o. 361-03/13-01/6 14.11.2013.  /
10. PODSUSTAV ČIOVO
SEKUNDARNA KANALIZACIJSKA MREŽA GRADA TROGIRA
PRONING DHI d.o.o. 361-03/13-01/5 13.11.2013.  /
11. GLAVNA KANALIZACIJSKA MREŽA
 NASELJA SLATINE
HIDROING d.o.o. UP/I-361-03/15-01/00071 25.01.2016. 18.02.2016.
12. SEKUNDARNA KANALIZACIJSKA MREŽA NASELJA SLATINE HIDROING d.o.o. 361-03/12-01/00141 10.12.2014.  /
13. I. ETAPE IZGRADNJE
KANALIZACIJSKE MREŽE OPĆINE OKRUG
- I. faza
GEOPROMING d.o.o.

UP/I-361-03/18-01/000075

03.10.2018. /
14. I. ETAPE IZGRADNJE
KANALIZACIJSKE MREŽE OPĆINE OKRUG
- II., III. i IV. faza
HIDROING d.o.o. UP/I-361-03/15-01/00020 04.09.2015. 29.09.2015.
15. UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA (UPOV) ČIOVO I REKONSTRUKCIJA PRISTUPNOG PLATOA JUŽNOG PORTALA HIDROTEHNIČKOG TUNELA ČIOVO AKVAPROJEKT d.o.o. OBAVEZA IZVOĐAČA
16. DOGRADNJA CUPOV-a DIVULJE
I REGULACIJA POTOKA SLANAC
HIDROING d.o.o. OBAVEZA IZVOĐAČA
17. Gravitacijski kolektor, tlačni cjevovod i crpna stanica
- 2. GRUPA

Dodatna kanalizacijska mreža područja Grada Kaštela- I. faza
INSTITUT IGH d.d. PC SPLIT UP/I-361-03/08-01/160
UP/I-361-03/11-01/31
UP/I-361-03/14-01/00115
29.01.2009.
03.03.2011. Rješenje
Izmjena i dopuna:15.10.2014.
09.03.2009.
Izmjena i dopuna:
23.11.2014.
18.  PROŠIRENJE OBUHVATA I. ETAPE
- MREŽA KAŠTELA - KAŠTEL SUĆURAC
INFRAPROJEKT UP/I-361-03/17-01/000006 26.01.2018. 22.02.2018.
19.  PROŠIRENJE OBUHVATA I. ETAPE
- MREŽA KAŠTELA -KAŠTEL GOMILICA
FORAMEN UP/I-361-03/16-01/00131 17.02.2017. 13.03.2017.
20.  PROŠIRENJE OBUHVATA I. ETAPE
- MREŽA KAŠTELA -KAŠTEL KAMBELOVAC
INSTITUT IGH UP/I-361-03/16-01/00145 17.02.2017. 16.03.2017.
21.  PROŠIRENJE OBUHVATA I. ETAPE
- MREŽA KAŠTELA -  KAŠTEL LUKŠIĆ
AKVAPROJEKT UP/I-361-03/16-01/00146 23.02.2017. 28.03.2017.
22.  PROŠIRENJE OBUHVATA I. ETAPE
- MREŽA KAŠTELA -KAŠTEL STARI-ISTOK
GEOPROJEKT UP/I-361-03/16-01/00132 23.03.2017. 18.04.2017.
23.  PROŠIRENJE OBUHVATA I. ETAPE
- MREŽA KAŠTELA -  KAŠTEL STARI-ZAPAD
PRONING DHI UP/I-361-03/16-01/00130 17.02.2017. 13.03.2017.
24.  PROŠIRENJE OBUHVATA I. ETAPE
- MREŽA KAŠTELA -   KAŠTEL NOVI
AKVEDUKT UP/I-361-03/16-01/00134 17.02.2017. 13.03.2017.
25.  PROŠIRENJE OBUHVATA I. ETAPE
- MREŽA KAŠTELA - KAŠTEL ŠTAFILIĆ
GEOPROJEKT UP/I-361-03/16-01/00133 22.02.2017. 20.03.2017.
26. PROŠIRENJE OBUHVATA I. ETAPE
CS K.SUĆURAC 2, TLAČNI CJEVOVOD
I VS K. SUĆURAC 2
INFRAPROJEKT d.o.o. UP/I-361-03/16-01/00125 06.03.2017. 30.03.2017.
27. PROŠIRENJE OBUHVATA I. ETAPE
TLAČNI CJEVOVOD OD PCS K.ŠTAFILIĆ DO OGRANKA ZA RUDINE
HIDROING d.o.o. UP/I-361-03/16-01/00120 02.01.2017. 26.01.2017.
28. PROŠIRENJE OBUHVATA I. ETAPE
MREŽA GRADA TROGIRA
PRONING DHI d.o.o. UP/I-361-03/16-01/00114 21.04.2017. 18.05.2017.
29. PROŠIRENJE OBUHVATA I. ETAPE
TLAČNI CJEVOVOD CS BALAN - ROŽAC
HIDROING d.o.o. UP/I-361-03/16-01/00046 13.02.2017. 09.03.2017.
30. PROŠIRENJE OBUHVATA I. ETAPE
PODMORSKI CJEVOVOD KOPNO-ČIOVO
HIDROING d.o.o. UP/I-361-03/18-01/000007 22.02.2018. 15.03.2018.
31. PROŠIRENJE OBUHVATA I. ETAPE
 HIDROFORSKA STANICA SALDUN
HIDROING d.o.o. UP/I-361-03/16-01/00055 14.02.2017. 11.03.2017.
32. PROŠIRENJE OBUHVATA I. ETAPE
PRIOBALNI DIO OPĆINE SEGET
AKVAPROJEKT d.o.o. UP/I-361-03/17-01/000179 16.01.2018. 19.02.2018.
33. PROŠIRENJE OBUHVATA I. ETAPE
MREŽA SLATINE - II. etapa
HIDROING d.o.o. UP/I-361-03/17-01/000232 29.03.2018.  
34. PROŠIRENJE OBUHVATA I. ETAPE
MREŽA OKRUG
HIDROING d.o.o. UP/I-361-03/17-01/000047 09.06.2017. 06.07.2017.
35. PROŠIRENJE OBUHVATA I. ETAPE
CS MASTRINKA SA PRIPADAJUĆIM VODOOPSKRBNIM CJEVOVODOM
PRONING DHI d.o.o. UP/I-361-03/18-01/000014 28.03.2018. 26.04.2018.
36. PROŠIRENJE OBUHVATA I. ETAPE
VS PLANO II
HIDROPROJEKTING d.o.o. UP/I-361-03/17-01/000074 05.10.2017. 04.11.2017.
37. PROŠIRENJE OBUHVATA I. ETAPE
CS PANTANA
HIDROING d.o.o. UP/I-361-03/17-01/000072 21.09.2017. 13.10.2017.
Ispiši
5082

x