||||||
Login
Menu
SuperUser Account

Popis dozvola Aglomeracije Split-Solin

Lokacijske i građevinske dozvole se nalaze unutar tablice i spremne su za preuzimanje u obliku PDF dokumenata:​

REDNI BROJ GRAĐEVINA LOKACIJSKA DOZVOLA GRAĐEVINSKA DOZVOLA
1. Spoj sustava odvodnje južnog sliva Grada Splita na UPOV Stupe s dogradnjom druge cijevi podmorskog ispusta Stobreč UP/I-350-05/16-01/000040 U ISHOĐENJU
2. Optimalizacija spoja sustava odvodnje sjevernog sliva Grada Splita na UPOV Stupe

UP/I-350-05/17-01/000013

Izmjena i dopuna LD:

UP/I-350-05/18-01/000027

U ISHOĐENJU
3. Sustav odvodnje istočnog dijela Grada Splita i sustav odvodnje i vodoopskrbe ulica Put Libovca i Put Tičje Stinice na području Grada Solina UP/I-350-05/16-01/000034 UP/I-361-03/17-01/000157
4. Rekonstrukcija i dogradnja sustava odvodnje južnog sliva Grada Splita UP/I-350-05/16-01/000041
Izmjena i dopuna LD:
UP/I-350-05/17-01/000026
UP/I-361-03/17-01/000223
5. Rekonstrukcija i dogradnja sustava odvodnje sjevernog sliva Grada Splita - izgradnja i rekonstrukcija dijelova kanalizacijske mreže te izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda UP/I-350-05/16-01/000043 UP/I-361-03/17-01/000196
6. Rekonstrukcija i dogradnja sustava vodoopskrbe Grada Splita, vodoopskrbna mreža i vodosprema Visoka-Visoka UP/I-350-05/16-01/000037 UP/I-361-03/17-01/000208
7. Rekonstrukcija i dogradnja sustava odvodnje i vodoopskrbe na području Općina Klis i Dugopolje
UP/I-350-05/16-01/000023
I. Izmjena i dopuna LD: 
II. Izmjena i dopuna LD:
U ISHOĐENJU
8. Rekonstrukcija i dogradnja sustava odvodnje i vodoopskrbe na području Grada Solina UP/I-350-05/16-01/000022
Izmjena i dopuna LD:
UP/I-350-05/17-01/000009
UP/I-361-03/18-01/000012
9. Rekonstrukcija i dogradnja sustava odvodnje i vodoopskrbe na području Općine Podstrana

UP/I-350-05/17-01/000004

Izmjena i/ili dopuna LD:

UP/I-350-05/18-01/000023

U ISHOĐENJU
10. Kanalizacijski sustav Općine Podstrana, 1. etapa izgradnje UP/I-350-05/13-01/0020
Izmjena i dopuna LD:
UP/I-350-05/17-01/000024
UP/I-361-03/17-01/000174
11. Kanalizacijska mreža dijela područja naselja Žrnovnica i TTTS-a (I., II. i III. faza) i vodovodnog podsustava Žrnovnica – Korešnica (I. faza) UP/I-350-05/13-01/0023 U ISHOĐENJU
12. Vodoopskrbni podsustav Žrnovnica – Korešnica, II. i III. faza UP/I-350-05/17-01/000022 UP/I-361-03/18-01/000115
13. Sekundarna kanalizacijska mreža dijela naselja Srinjine UP/I-350-05/14-01/00040 UP/I-361-03/17-01/000074
14. Mreža fekalne kanalizacije dijela naselja Mravinci sa CS Dolac UP/I-350-05/16-01/000031 UP/I-361-03/17-01/000100
15. Dogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Stupe

UP/I-350-05/17-01/000001

Rješenje o produženju važenja:

UP/I-350-05/18-01/000059

OBAVEZA IZVOĐAČA
16. Sekundarna kanalizacijska i vodoopskrbna mreža Žrnovnice i Korešnice

UP/I-350-05/18-01/000030

Izmjena i/ili dopuna LD:

UP/I-350-05/18-01/000048

 
17. Kanalizacijski podsustavi Vetme i Pleštine u Klisu UP/I-350-05/18-01/000021  
18. Izgradnja vodoopskrbnog sustava u ulici don Petra Cara - Gornja Podstrana UP/I-350-05/15-01/000018  
19. Pristupni put za VS Privor UP/I-350-05/18-01/000028  
       
       
REDNI BROJ RETROAKTIVNO FINANCIRANJE GRAĐEVINSKA DOZVOLA/POTVRDA GLAVNOG PROJEKTA  
20.

Fekalni kolektori na Mejašima – II. grupa kao dio kanalizacijskog sustava Split Solin, sjeverni sliv, Podsustav Mejaši Dragovode.

Fekalna kanalizacija u Srijemskoj ulici

361-03/12-01/00099  
21.

Fekalni kolektori na Mejašima – II. grupa kao dio kanalizacijskog sustava Split Solin, sjeverni sliv, Podsustav Mejaši Dragovode

Fekalna kanalizacija u Ulici grada Gospića na Mejašima

361-03/12-01/00122  
22. Izgradnja fekalnog kolektora na području oko škole Vjekoslav Parać u Sv. Kaji u Solinu UP/I 361-01/14-04/0019  
23.

 Radovi na izgradnji 1. faze kanalizacijskog sustava Općine Podstrana, 1. etapa, fekalne kanalizacije (tlačne oznake T-4 i gravitacijske oznake K-4.3.1, K-4.3.2 i K.4.4) i kabelske signalizacije

Rješenje o izmjeni građevinske dozvole – Radovi na izgradnji 1. faze kanalizacijskog sustava Općine Podstrana, 1. etapa, fekalne kanalizacije (tlačne oznake T-4 i gravitacijske oznake K-4.3.1, K-4.3.2 i K.4.4) i kabelske signalizacije

UP/I-361-03/16-01/000108  
Ispiši
5242

x